VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY HUOLTAJILLE 2017
Vastaamalla kyselyymme autatte meitä kehittämään palveluitamme.

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Vastausaikaa on 31.3.2017 klo 16.00 asti.

ALKUTILANNE: (Jos lapsenne ovat useassa hoitopaikassa, pyydämme teitä vastaamaan jokaisen hoitopaikan kohdalta erikseen.)

Kunnallinen päiväkoti:

Yksityinen päiväkoti

Perhepäivähoito:

Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito:

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

Vastatkaa väittämiin asteikolla 1-4 seuraavasti:

1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. Osittain samaa mieltä 4. Täysin samaa mieltä


VARHAISKASVATUKSEN PÄIVITTÄISTEN TOIMINTOJEN ARVIOINTI:
1
2
3
4
Lapsi jää mielellään hoitopaikkaan
Lapsella on hoitopaikassa kavereita
Lapsenne kohdataan yksilönä
Lapsenne oppimista tuetaan riittävästi
Varhaiskasvatuksen toiminta hoitopaikassa on monipuolista
Hoitopaikan toiminta vastaa lapseni tarpeita
Hoitopaikassa toimitaan myös pienemmissä ryhmissä
Lapsella on hoitopäivän aikana riittävästi aikaa leikille

VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI:
1
2
3
4
Teidän ja henkilökunnan välinen yhteistyö on sujuvaa
Teidän ja henkilökunnan välinen luottamus toimii
Henkilökuntaa kiinnostaa varhaiskasvatuksen kehittäminen
Voitte luottaa henkilökunnan tukeen mahdollisissa haastavissa elämäntilanteissa
Toiveenne huomioidaan toiminnan suunnittelussa
Lapsenne toive huomioidaan toiminnan suunnittelussa
Lapsenne vastaanotetaan yksilöllisesti ja lämpimästi
Saatte riittävästi tietoa lapsenne hoitopäivästä

VARHAISKASVATUKSEN YHTEISTYÖN JA LAADUN ARVIOINTI:
1
2
3
4
Lapsenne varhaiskasvatussuunnitelmassa käsitellään oleellisia ja tärkeitä asioita
Lapsenne hoidosta ja kasvatuksesta käydään säännöllisesti keskustelua
Hoitopaikan ilmapiiri on hyvä
Lapsenne erityistarpeet otetaan huomioon hyvin
Toiveitani lapseni kasvatuksesta toteutetaan
Lapseni toiveita toteutetaan
Sisä- ja ulkotilat ovat turvalliset
Sisä- ja ulkotilat ovat viihtyisät

UUSI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tavoitteet ohjaavat perusteiden sekä paikallisen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa, toteuttamista ja arviointia. Vastaamalla alla oleviin kysymyksiin autat ja osallistut Iin varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

1) Miten mielestäsi tulisi edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia?

2) Miten mielestäsi tulisi tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista?

3) Miten mielestäsi tulisi toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset?

4) Miten mielestäsi tulisi varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö?

5) Miten mielestäsi tulisi turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä?

6) Miten mielestäsi tulisi toteuttaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa?

7) Miten mielestäsi tulisi tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä?

8) Miten mielestäsi tulisi kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen?

9) Miten mielestäsi tulisi varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin?

10) Miten mielestäsi tulisi toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä?

MUUTA