Alustava kartoitus

 Ympäristönhoidolliset niittokohteet Nousevan Rannikkoseudun alueella

NorsuBiomassa -hankkeen toteuttamalla kartoituksella selvitetään löytyykö Nousevan Rannikkoseudun alueelta niitettävää ja kerättävää vihermassaa mahdollisen biokaasuntuotannon raaka-aineeksi. Nousevan Rannikkoseudun alueeseen kuuluvat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Siikajoki, Hailuoto, Raahe ja Pyhäjoki.

Kartoituksen kohteena ovat ainoastaan ympäristönhoidolliset nurmimaiset alueet ja vesistöihin liittyvät vihersmassat, kuten esimerkiksi 
  • niittymäiset alueet,
  • ranta-alueet,
  • vesistöstä poistettava kasvusto,
  • tienvarret ja kuntien viher- ja ulkoilualueet,
  • kylämaiseman hoidettavat joutoalueet ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät ympäristönhoidolliset alueet
  • tai muut vastaavat alueet.

Kartoituksen kohteena eivät ole muut biomassat, kuten esimerkiksi yhdyskuntien ja yritysten biojätteet, lannan määrät tai puuenergia. 
Nämä voidaan kuitenkin huomioida kartoituksen yhteydessä, mikäli niistä on löydettävissä olemassa olevaa tietoa.

Tämä kysely ei sitouta vielä mihinkään. Kysely on alustava, eikä vielä takaa niittotyön käynnistymistä. Niiton ja vihermassan korjuun toteutuminen selviää myöhemmin, mikäli asia lähtee vireille ja vihermassaa löytyy yhteensä tarvittava määrä ja mikäli eri osapuolet näin sopivat.
 

Niittokohteen tiedot

Niitettävä kohde on *

Missä kunnassa niitettävä kohde sijaitsee *

Niitettävän kohteen osoite *

Onko koneellinen niitto ja korjuu mahdollinen *

Lisätiedot

Ehdotuksen tekijän yhteystiedot *
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelin

Kiitos vastauksistasi!