Asiakastyytyväisyyskysely Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin potilaille/omaisille

Hyvä palvelujemme käyttäjä
 
Pyydämme Teitä vastaamaan tämän lomakkeen kysymyksiin asiakaskokemuksenne perusteella. Tiedot ovat meille arvokkaita, sillä hoito- ja palvelukokemuksestanne antamanne palautteen perusteella pyrimme kehittämään palveluja ja toimintapoja. Keräämme palautetta kaikilta palveluidemme käyttäjiltä. Voitte vastata nimettömänä. Vastaaja voi olla joko potilas itse tai hänen saattajansa/omaisensa.


1. Valitkaa alasvetovalikosta yksikkö, jota palautteenne koskee:

2. Rastittakaa kyselyyn vastaaja

3. Rastittakaa potilaan ikäryhmä

4. Arvioikaa asteikolla 0-5, kuinka tyytyväinen olette kysymyksen alakohdissa (a-k) esitettyihin hoidon ja palvelun osatekijöihin tämän hoito- tai käyntikertanne osalta.
0=erittäin tyytymätön, 1=melko tyytymätön, 2=hieman tyytymätön,
3=lähes tyytyväinen, 4=tyytyväinen, 5=erittäin tyytyväinen
0
1
2
3
4
5
a) Kuinka tyytyväinen olette saamaanne ennakkoinformaatioon kuten esimerkiksi ajanvarauskirjeeseen, etukäteisohjeisiin yms.?
b) Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten teidät otettiin vastaan osastolle tai poliklinikalle?
c) Kuinka tyytyväinen olette henkilökunnan palvelualttiuteen?
d) Kuinka tyytyväinen olette saamaanne kohteluun?
e) Kuinka tyytyväinen olette saamaanne hoitoon tai tehtyyn tutkimukseen tai toimenpiteeseen?
f) Kuinka tyytyväinen olette omiin vaikutusmahdollisuuksiinne liittyen hoitoonne tai asianne käsittelyyn?
g) Kuinka tyytyväinen olette yksityisyydensuojan toteutumiseen hoidon tai palvelun yhteydessä?
h) Kuinka tyytyväinen olette saamaanne ohjaukseen tai jatkohoito-ohjeisiin?
i) Kuinka tyytyväinen olette hoidosta/käynnistä saamaanne hyötyyn?
j) Kuinka tyytyväinen olette turvallisuudestanne huolehtimiseen hoidon tai toimenpiteen aikana (tunsitteko olonne turvalliseksi)?
k) Minkälaisen arvion annatte koko palvelusta ja toiminnasta?

5. Avoimeen kenttään voitte kirjoittaa lisäkommentteja ja kehittämisehdotuksia.
Mikäli haluatte nyt antamanne palautteen lisäksi keskustella vielä henkilökohtaisesti sairaalakokemuksestanne, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä sen yksikön esimieheen, jota palautteenne ensisijaisesti koskee.