ARVIOINTIKEHIKON TESTAUSLOMAKE

Hyvä arviointikehikon käyttäjä! Ole ystävällinen ja vastaa kokemuksesi pohjalta oheisiin kysymyksiin testattuasi Liaani-hankkeessa kehitettyä, nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnattua arviointikehikkoa. Kaikki näkemyksesi ovat meille arvokkaita, jotta saamme kehitettyä arviointikehikkoa edelleen eteenpäin käyttäjien arvioiden ja kokemusten pohjalta.

Kiitos yhteistyöstä jo etukäteen!

1. Testaajan yhteystiedot *
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Sähköposti
Yritys / Organisaatio

2. Arvioi kokemustesi pohjalta seuraavia väittämiä asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). *
1
2
3
4
5
Arviointikehikon tavoite ja tarkoitus näyttäytyi minulle selkeänä ja ymmärrettävänä.
Liikkuminen arviointikehikossa oli helppoa
Koin arviointikehikon käyttäjäystävällisenä
Arviointikehikon käyttö tukee tai edistää oman palveluni / organisaationi palvelun kehittämistä.
Arviointikehikko on toimiva työväline nuorille suunnattujen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Arviointikehikko parantaa nuorille suunnattujen palvelujen laatua.
Arviointikehikko tukee hyvien käytäntöjen jakamista ja levittämistä.
Arviointikehikko tukee monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista.
Tulen käyttämään arviointikehikkoa jatkossakin.
Suosittelisin arviointikehikkoa muille nuorten palvelujen kehittäjille.

3. Arviointikehikon avulla on mahdollista arvioida ja kehittää oman palvelun sisältöä eri teemojen näkökulmasta. Arvioi asteikolla 1-5 miten tärkeänä pidät arviointikehikon sisältöteemoja nuorten palvelujen kehittämisessä (1=en pidä teemaa kovin tärkeänä, 5=pidän teemaa erittäin tärkeänä). *
1
2
3
4
5
Osallisuus
Työelämätaidot
Elämänhallinta
Osaamisen ja opintojen suunnittelu
Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
Siirrettävyys
Verkostomainen toimintatapa
Yhdenvertaisuus
Sukupuolisensitiivisyys
Kulttuurisensitiivisyys
Matala kynnys

4. Kokemuksia ja huomioita arviointikehikosta (Esim. mikä oli onnistunutta/toimivaa, kehitettävät kohteet, mikä jäi epäselväksi, mitä jäit kaipaamaan jne.) *

5. Mikä sisältöteema jäi mielestäsi puuttumaan arviointikehikosta? Perustele, miksi kyseinen teema olisi hyvä sisällyttää kehikkoon.

6. Mikä arviointikehikon sisältöteemoista ei mielestäsi ole tarpeellinen osana kehikkoa? Perustele, miksi kyseinen teema ei ole tarpeellinen.

7. Muut kommenttisi arviointikehikosta tai arviointikehikon testaamisesta?

8. Arviosi arviointikehikosta kouluarvosanalla (asteikko 4-10). *