Kysymykset esitetään Kelan asiantuntijalle, joka vastaa niihin 18.5. pidettävässä toimeentuloseminaarissa klo 14.30-16. Seminaari pidetään Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tiloissa (LS01).

1. Millaista lisätietoa haluaisit saada opintorahan muutoksiin liittyen? (esimerkiksi tukikuukausien ja opintorahan määrä, tulorajat)

"Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Korkeakouluopiskelijoiden nykyisin saama opintoraha on 336,76 e/kk tai 303,19 e/kk opintojen aloitusajankohdasta riippuen. Jos korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen, kokonaistukiaika on nykyisen 64:n sijaan 54 tukikuukautta. Myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee. Muista muutoksista poiketen enimmäistukiajan 2 kuukauden lyhentyminen koskee ainoastaan uusia korkeakouluopiskelijoita eli henkilöitä, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen." -Kela

2. Millaista lisätietoa haluaisit saada liittyen opintotuen takaisinperintään ja tarvehankintaan?

"Opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Helmikuussa 2017 tehtävässä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa takaisinperintäkorotus on vielä 15 %, mutta sen jälkeen eli tukivuodesta 2016 alkaen 7,5 %. Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017. Myös vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa lievennetään 1.1.2018 alkaen. Opiskelijan vanhempien tulot eivät enää sen jälkeen vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan." -Kela

3. Millaista lisätietoa haluaisit saada liittyen opintolainan muutoksiin? (esimerkiksi lainan määrä, lainantakaus, miten opintolainaa tullaan hyvittämään tulevaisuudessa)

"Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan. Tavallisin 400 euron kuukausilaina korottuu 650 euroon. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi muutoksen jälkeen saada opintolainaa 300 e/kk ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 e/kk. Lainamäärien korotuksesta huolimatta korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät säilyvät nykytasolla. Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Opintolainan käyttämistä helpotetaan myös siten, että toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa samoin kuin korkeakouluopiskelijat." -Kela

4. Millaista lisätietoa haluaisit saada liittyen yleisen asumistuen muutokseen? (esimerkiksi tulorajat, vuokrasopimukset, kämppiksen/avopuolison tulojen vaikutus, milloin minun pitää ilmoittaa tulojeni muutoksesta)

"Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat voivat arvioida asumistukensa määrän kela.fi-sivujen asumistukilaskurilla. Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa. Opiskelija voi hakea 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa jo toukokuun loppupuolella,  jos hän tietää syksyn tulonsa ja asumismenonsa. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa yleistä jo asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista. Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät hakemuksetta. Asumislisä säilyy kuitenkin ulkomailla asuvilla ja opiskelevilla sekä sellaisilla Suomessa kansan- tai urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa." -Kela

5. Onko sinulla muita kysymyksiä opiskelijan toimeentulon muutoksiin liittyen?