Yhdistyskysely
Hyvät yhdistystoimijat! Harjavaltaan ollaan laatimassa yhdistysohjelmaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten, kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös harjavaltalaisten yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista.

Kyselyssä on kyllä/ei-kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Täyttäkää kyselylomake mahdollisimman huolellisesti. Pyydämme teitä vastaamaan 1.12.2017 mennessä.

Kyselyn toteuttaa SataKylät ry / Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä -hanke yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa. Lisätietoja kyselystä antaa kyläasiamies Hanna Ruohola, 044 357 6181.

1. Yhdistyksen nimi *

2. Yhdistyksen perustamisvuosi

3. Millä alueella yhdistyksenne toimii? *

4. Onko yhdistyksenne toiminta suunnattu ensisijaisesti omalle jäsenistölle vai myös ulkopuolisille? *

5. Millä seuraavista aloista yhdistyksenne toimii? Voitte tarvittaessa rastittaa useampia vaihtoehtoja. *

6. Kuuluuko yhdistyksenne johonkin kattojärjestöön?

7. Millä yhdistyksenne rahoittaa omaa toimintaansa? Voitte valita useamman vahtoehdon. *

8. Onko yhdistyksellänne palkattua henkilöstöä? *

9. Miten tiedotatte toiminnastanne jäsenille ja muille? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *

10. Millaisia toimitiloja yhdistyksellänne on käytössä? Voitte valita useamman vaihtoehdon. *

11. Jos yhdistyksellänne on tiloja käytössä, onko niitä mahdollista antaa muiden yhdistysten käyttöön?

12. Teettekö yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa? *

13. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin millaista yhteistyötä teette ja keiden kanssa?

14. Millaisia uusia yhteistyömuotoja yhdistysten kesken vielä toivoisitte?

15. Järjestääkö yhdistyksenne yleisötapahtumia *

16. Jos järjestätte tapahtumia, niin mitä tapahtumia?

17. Onko yhdistyksellänne jotakin erityisosaamista, resursseja tai hyviä käytäntöjä, jotka voisivat kiinnostaa muita yhdistyksiä tai kaupunkia/seurakuntaa?

18. Onko yhdistyksenne kiinnostunut tekemään yhteistyötä Harjavallan koulujen kanssa? *

19. Onko yhdistyksellänne ollut omia kehittämishankkeita, kokeiluja tai projekteja? Jos on, niin millaisia?

20. Tarvitaanko yhdistyksessänne koulutusta tai lisätietoa esimerkiksi veto- ja lupa-asioista, tiedottamisesta, hankerahoituksesta tms.?

21. Miten koette yhdistystoimijoiden äänen kuuluvan kunnan päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa? *

22. Mitä tapoja/kanavia yhdistyksenne on käyttänyt vaikuttaessaan kunnan tai seurakunnan päätöksentekoon? Voitte valita myös useamman vaihtoehdon.

23. Millaisissa asioissa yhdistyksiä tulisi kuulla kunnassa?

24. Jo nyt valtaosa yhdistysten toiminnasta on monenlaisten palvelujen tuottamista. Kun mietitte yhdistyksenne toimintaa, millaisia palveluja tuotatte sen jäsenistölle ja/tai muille?

25. Mikä on mielestänne yhdistyksenne luonteva rooli palvelujen tuottamisessa? *

26. Onko yhdistyksellänne jo olemassa tai näettekö, että tulevaisuudessa yhdistyksellänne voisi olla sopimus kunnan tai seurakunnan kanssa jonkin palvelun tuottamisesta? *

27. Jos yhdistyksellänne on ollut yhteistoimintaa kunnan tai seurakunnan kanssa, alotteen tekijänä on tavallisimmin ollut... *

28. Millaisia toiveita yhdistyksellänne on kunnan tai seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi? *

29. Voisiko yhdistyksenne olla tulevaisuudessa kiinnostunut työllistämään työttömiä/nuoria, mikäli siitä ei koituisi yhdistykselle kuluja? *

30. Mitä huolen aiheita/uhkia näette hyvinvoinnille ja turvallisuudelle tulevaisuuden Harjavallassa?

31. Millä keinoin asukkaiden viihtyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edelleen kehittää tulevaisuudessa Harjavallassa? *

32. Miten näette yhdistyksenne olevan mukana asukkaiden viihtyvyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä? *

33. Ehdotuksenne Harjavallan yhdsitysohjelman nimeksi

34. Mahdolliset muut terveiset (vapaa sana)