Palaute lastensuojelun palvelusta
Respons om barnskyddets tjänster
Feedback on Child Welfare services
Kehitämme Vantaan kaupungin lastensuojelun palveluja. Sinun kokemuksesi palvelustamme on meille tärkeää. Toivomme sinun vastaavan alla oleviin kysymyksiin kokemuksesi perusteella. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Voit vastata nimettömänä tai halutessasi jättää yhteystietosi kyselyn lopussa. 

Vi utvecklar barnskyddets tjänster i Vanda stad. Dina erfarenheter av våra tjänster är viktiga för oss. Vi önskar att du svarar på de nedanstående frågorna utifrån dina egna erfarenheter. Responsen behandlas konfidentiellt. Du kan svara anonymt eller om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. 

We are developing the City of Vantaa’s child protection services. We highly value your experience of our service. We kindly ask you to answer the questions below based on your experience. The feedback will be handled in confidence. You can answer anonymously or, if you wish, you can leave your contact information at the end of the survey. 
 
 

1. Vastaaja/ Svarsperson/ Respondent

2. Toivomme sinun arvioivan saamaasi palvelua/ Vi hoppas att du gör en bedömning av den service du fått/ We kindly ask you to assess the service you received
Täysin eri mieltä/
Helt av annan åsikt/ 
Fully disagree
sad
Osittain eri mieltä/
Delvis av annan åsikt/ 
Somewhat disagree
frown
Osittain samaa mieltä/
Delvis av samma åsikt/ 
Somewhat agree
smiley
Täysin samaa mieltä/
Helt av samma åsikt/
Fully agree
laugh
Palvelu toteutui minulle/ perheelleni sopivana ajankohtana.
Servicen gavs vid en tidpunkt som passade mig/ vår familj.
The service was provided at a time suitable for me/ my family.
Työntekijät olivat ammattitaitoisia.
Personalen var yrkeskunnig.
Te employees were professional.
Mielipiteeni otettiin huomioon.
Mina åsikter togs i beaktande.
My opinions were accounted for.
Työntekijöiden toiminta oli avointa.
Personalens verksamhet var öppen.
The employees acted openly.
Minua koskevista asioista puhuttiin niin, että ymmärsin ne.
Saker som berörde mig togs upp så att jag förstod dem.
I was told about issues affecting me in such a way that I understood them.
Tiedän mitä palvelutapahtumasta kirjattiin asiakirjoihini.
Jag vet vad som antecknades om servicehändelsen i mina handlingar.
I know what was entered into the documents about the service transaction.
Sain osallistua päätöksentekoon.
Jag fick delta i beslutsfattandet.
I was allowed to participate in the decisionmaking.
Sain riittävästi tietoa.
Jag fick tillräckligt med information.
I received enough information.
Työntekijät ymmärsivät minun/perheeni tilannetta.
Personalen uppfattade min/ vår familjs situation.
The employees understood my/ my family`s situation.
Sain asiallista kohtelua.
Jag blev sakligt bemött.
I was treated properly.
Sain toivomaani tukea minun/ perheeni tilanteeseen.
Jag fick stöd enligt önskemål för min/ vår familjs situation.
I received the support I hoped for my/ my family`s situation.
Koin palvelun hyödyllisenä.
Jag upplevde att servicen var till nytta.
I deemed the service useful.

3. Mikä oli toimivaa ja hyvää?/ Vad fungerade och var bra?/ What worked well and was good?

4. Mitä kehittäisit?/ Vad skulle du utveckla?/ What would you develop further

5. Palvelu, jota palautteesi koskee/ Tjänst som din respons gäller/ The service on which you are giving feedback *
12% valmiina