Kysely palvelujen käytöstä ja tulevaisuuden palvelutarpeista
Jearahallan bálvalusaid geavaheamis ja boahttevuođa bálvalandárbbuin
Koijâdâllâm palvâlusâi kevttimist já puátteevuođâ palvâlustáárbuin
Kõõjjõs kääzzkõõzzi ââʹnnem da puõʹttiääiʹj kääzzkâʹsttemtaarbi pirr
Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Lapin maakunnan asukkailta sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksista, palvelutarpeista ja odotuksista maakunnan palvelulupauksen laadintaa varten. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja kyselyyn vastataan nimettömänä, joten vastaajan henkilöllisyys ei tule esiin. Kyselyssä on 10 kysymystä ja siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Tuloksista kerromme vuoden 2018 aikana.
Kiitämme lämpimästi jo etukäteen vastauksestasi.
Lapin maakunnan osallisuustyöryhmä


Jearahallama dárkkuhussan lea čoaggit dieđuid Lappi eanagotti olbmuin sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusvásáhusain, bálvalandárbbuin ja vuordámušain eanagotti bálvaluslohpádusa ráhkadeami várás. Dieđut gieđahallojit luhtolaččat ja jearahallamii vástiduvvo namaheapmin, nu ahte vástideaddji identitehta ii boađe ovdan. Jearahallamis leat 10 gažaldaga ja daidda vástidit gollá áigi sullii 15 minuhta. Bohtosiin muitalit jagi 2018 áigge. Giitit váimmolaččat juo ovddalgihtii vástádusastat.
Lappi eanagotti oasálašjoavku.


Koijâdâllâm ulmen lii nuurrâđ tiäđu Laapi eennâmkode ässein sosiaal- já tiervâsvuotâpalvâlusfeerimijn, palvâlustáárbuin já vuorduin eennâmkode palvâlemlopádâs rähtim várás. Tiäđuh kieđâvuššojeh luáttámušlávt já koijâdâlmân västideh nomâtteemmin, vâi västideijee persovnvuotâ ij puáđi uáinusân. Koijâdâlmist láá 10 koččâmuššâd já toos västidem pištá suulân 15 minuttid. Puátusijn mij muštâlep ive 2018 ääigi. Mij kijttep lieggâsávt jo muuneeld tii vástádâsâin.
Laapi eennâmkode uásálâšvuotâpargojuávkku.


Kõõjjõõzz mieʹrren lij noorrâd teâđ Lappi mäddkååʹdd jeälsteeʹjin ǩiõččlâsttmõõžži pirr sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, kääzzkâʹsttemtaarbin da vuârddmõõžžin mäddkååʹdd kääzzkâʹsttemlåppõõzz raajjâm diõtt. Teâđaid ǩiõttʼtõõlât peittsest da kõõjjõʹsse vaʹstteet nõõmteʹmen, nuʹtt što vaʹstteei persoon ij puäʹđ õlmmsa. Kõõjjõõzzâst lie 10 kõõččmõššâd da tõõzz vaʹsttummuš veekk nuʹtt 15 minuuttâd. Puåđõõzzi pirr mušttlep eeʹjj 2018 äiʹǧǧen. Späʹssbõõššâp čuuʹt juʹn ooudǩiõʹtte tuu vaʹsttõõzz ooudâst.
Lappi mäddkååʹdd vuässadvuõtttuâjj-joukk.

1. Kotikuntasi/ruoktogielda/tuu päikkikodde/tuu dommkåʹdd:

2. Sukupuoli/sohkabealli/suhâpeeli/sooǥǥbieʹll:

3. Ikä/ahki/ahe/ââʹǩǩ:

4. Mikä Sinua mietityttää maakunta- ja sote-uudistuksessa?
Mii Du smiehtaha eanagodde- ja sode-ođastusas?
Mii smietâtit Tuu eennâmkodde- já soti-uđâsmitmist?
Mii tuu smiõttat mäddkåʹdd- da soti-oođõõzzâst?

5. Mitä julkisia palveluja itse tai läheisesi käytätte? Mitkä palvelut ovat Sinulle tai läheisellesi tärkeitä?
Maid almmolaš bálvalusaid ieš dahje du lagamuččat geavahit? Mat bálvalusat leat Dutnje dahje du lagamuččaide dehálaččat?
Maid almolijd palvâlusâid Tun jieš kiävtáh teikâ Tuu aldaulmuuh kevttih? Moh palvâlusâid láá Tunjin teikâ Tuu aldaulmuid teháliih?
Mâid õõlmâs kääzzkõõzzid ton da tuu âʹldd oummu âʹnne? Mõõk kääzzkõõzz lie tuʹnne da tuu âʹldd oummid tääʹrǩ?
Katso kysymykseen liittyvä kuva
Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä

6. Toiveesi tai kehittämistarpeet palveluihin liittyen?
Du sávaldagat dahje ovddidandárbbut, mat gusket bálvalusaid?
Tuu tuoivuuh teikâ ovdedemtáárbuh, moh lahtojeh palvâlussáid?
Tuu tuäiv leʹbe ooudeemtaarb kääzzkõõzzi beäʹlnn?

7. Mitä palveluja mielestäsi pitää olla saatavilla kotikylässä, kotikunnassa, seutukunnassa ja maakunnassa?
Mat bálvalusat du mielas galget leat oažžun láhkai ruovttugilis, ruovttugielddas, guovlogielddas ja eanagottis?
Moh palvâlusâid kolgâččii Tuu mielâst leđe finniimist Tuu päikkisiijdâst, päikkikieldâst, kuávlukoddeest já eennâmkoddeest?
Mõõk kääzzkõõzz âʹlǧǧe leeʹd vuäǯǯmest jiijjad siidâst, dommkååʹddest, jânnamkååʹddest da mäddkååʹddest?

8. Mitä palveluja voisit käyttää digitaalisesti?
Maid bálvalusaid sáhtášit geavahit digitálalaččat?
Maid palvâlusâid Tun puávtáččih kevttiđ digitaallávt?
Mâid kääzzkõõzzid vuäitčiǩ ââʹnned digitaalʼlanji?

9. Miten itse panostat omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi?
Man láhkai ieš fuolahat iežat dearvvasvuođas ja buresveadjimis?
Maht Tun jieš piejah resursijd Tuu tiervâsvuotân já pyereestvajemân?
Mõõn jiõčč piijak teädd jiijjad tiõrvâsvuõʹtte da pueʹrrvââjjma?

10. Miten haluaisit osallistua maakunnan palvelujen kehittämiseen?
Man láhkai háliidivččet oassálastit eanagotti bálvalusaid ovddideapmái?
Maht Tun halijdičih uásálistiđ eennâmkode palvâlusâi oovdedmân?
Mõõn nalla haaʹleʹčeǩ vuässõõttâd mäddkååʹdd kääzzkõõzzi ooudummša?

11. Terveisesi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille?
Du dearvvuođat eanagodde- ja sode-ođastusa válmmaštalliide?
Tuu tiervuođah eennâmkodde- já soti-uđâsmittem valmâštelleid?
Tuu tiõrvʼvuõđ mäddkåʹdd- da soti-oođõõzz valmštõõllʼjid?