Opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun esiselvitys
Tällä kyselyllä kartoitetaan korkeakoulujen opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessin nykytilaa siltä osin, kun uusien opiskelijoiden tiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämistä järjestelmistä (Harek ja Amkorek).

1. Yhteystiedot
Korkeakoulu
Opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessin omistava yksikkö
Yhteyshenkilön/-tahon sähköposti
Korkeakoulun käyttämä opiskelijarekisteri

Uusien opiskelijoiden tiedot

2. Missä vaiheessa valintaprosessia haette uusien opiskelijoiden tiedot valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä? Haetaanko uusien opiskelijoiden tiedot kerralla vai useassa erässä?

3. Mitä uusien opiskelijoiden tiedoille tehdään, kun tiedot on saatu valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä korkeakouluun?
Kenen toimesta tehdään? Mikä on automaattinen ja mikä on manuaalinen toimenpide?

4. Missä vaiheessa opiskelijavalintaprosessia ja miten uuden opiskelijan identiteetti syntyy korkeakoulunne identiteetinhallintajärjestelmään? Missä suhteessa identiteetinhallintajärjestelmä on opiskelijarekisteriin?

Ilmoittautumisprosessi

5. Miten opiskelija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa korkeakouluunne?
esim. täyttääkö opiskelija paperisen tai sähköisen lomakkeen? Onko muita vaihtoehtoisia tapoja? HUOM! Maksuista on oma osionsa myöhemmin.

6. Mihin ilmoittautuminen kohdistuu?

7. Onko korkeakoulussanne mahdollista olla yhtä aikaa läsnä jatkotutkinto-opiskeluoikeudessa ja poissaolevana perustutkinto-opiskeluoikeudessa?
Jatko-opiskeluoikeuteen ei liity pakollisia maksuja

8. Miten ilmoittautumisprosessi etenee siinä tapauksessa, jos uudella opiskelijalla on aikaisempi opiskeluoikeus tilassa passiivinen?
esim. opiskelijan on anottava uudelleen kirjoillepääsyä

9. Missä vaiheessa prosessia tarkastetaan niiden opiskelijoiden korkeakoulukelpoisuus, joiden osalta tietoa ei ole saatavissa sähköisesti?
esim. ennen vuotta 1990 valmistuneet ylioppilaat, ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet

10. Onko korkeakoulussanne mahdollista ilmoittautua ensimmäiselle lukukaudelle poissaolevaksi?

11. Jos uuden opiskelijan on mahdollista ilmoittautua poissaolevaksi, miten opintoajan rajaus otetaan prosessissa huomioon?
esim. syiden kysyminen ja tarkastaminen/hyväksyminen

12. Kysytäänkö korkeakoulussanne uudelta opiskelijalta ilmoittautumisprosessin yhteydessä tietoja, jotka eivät suoraan liity ilmoittautumiseen?
esim. tietojenluovutusluvat

13. Jos opiskelijalla on jo olemassa aikaisempi opiskeluoikeus korkeakoulussanne, miten opiskeluoikeuksien ensisijaisuus määräytyy?

14. Jos uuden opiskeluoikeuden saamiseen liittyy toisesta korkeakoulunne opiskeluoikeudesta luopuminen, missä vaiheessa luopuminen tapahtuu ja onko sillä vaikutusta ilmoittautumisprosessiin?
Onko opiskelijan todennettava luopuminen ilmoittautumisen yhteydessä? Miten?

Maksut

15. Liittyykö korkeakoulussanne ilmoittautumisen yhteyteen pakollisia tai vapaaehtoisia maksuja?
esim. ylioppilaskunnan jäsenmaksu, opiskelijakunnan jäsenmaksu ja näiden keräämät muut vapaaehtoiset maksut.

16. Kuinka monta erilaista maksua korkeakoulussanne on ilmoittautumisprosessin yhteydessä käytössä?
Pakollisten ja vapaaehtoisten maksujen erilaiset yhdistelmät, kuten: ylioppilaskunnan jäsenmaksu + ylioppilaslehden postitusmaksu + kehitysyhteistyön tukimaksu

17. Miten maksaminen uusien opiskelijoiden osalta tapahtuu?
Saako opiskelija postitse laskun? Suoritetaanko maksaminen jonkun järjestelmän kautta, jos kyllä, niin minkä järjestelmän?

18. Miten uusien opiskelijoiden opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessin yhteydessä tehtävä lukukausi-ilmoittautuminen eroaa vanhojen opiskelijoiden lukukausi-ilmoittautumisesta?
esim. onko olemassaolevilla opiskelijoilla olemassa sähköinen järjestelmä?

Nykytilan arviointi

19. Arvioi korkeakoulunne nykyisen opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessin toimivuutta oppijan näkökulmasta.

20. Arvioi korkeakoulunne nykyisen opiskelijaksi-ilmoittautumisprosessin toimivuutta virkailijan näkökulmasta.