Opettajan palaute työssäoppimisen / ohjatun harjoittelun yhteistyöstä

1. Työnantajani on

2. Missä yksikössä ohjaamani opiskelija on toiminut?

Arvioi asteikolla 1-4, jossa
1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä

3. Arvioni työyksiköstä
a.) Perehdytys työyksikköön edisti opiskelun nopeaa käynnistymistä
b.) Ohjaaja oli motivoitunut toimimaan omaohjaajana
c.) Ohjaajilla oli riittävästi aikaa ennakkoon suunniteltuihin tavoite- ja palautekeskusteluihin
d.) Henkilökunta tuki opiskelijan tavoitteiden/oppimistehtävien suunnittelussa ja tekemisessä
e.) Yksikön kirjallinen ohjeistus tuki opiskelua
f.) Opiskelijaa perehdytettiin riittävästi yksikössä

4. Arvioni yhteistyöstä työyksikön kanssa
a.) Ohjaus ja toiminta oli ristiriidatonta opetusorganisaation ohjeiden ja yksikön toiminnan välillä
b.) Yhteistyö tapahtui myönteisessä hengessä koko henkilökunnan kanssa
c.) Opettajien ammattitaitoa hyödynnettiin yksikössä
d.) Vaitiolovelvollisuutta noudatettiin molemminpuolisesti
e.) Henkilökunta otti vastaan palautetta ja hyödynsi sitä
f.) Sain henkilökunnalta palautetta omasta toiminnastani
g.) Yhteistyö ristiriitatilanteissa oli avointa ja kaikki osapuolet huomioivaa
h.) Yhteistyö oli joustavaa myös silloin, kun ennakkosuunnitelmat muuttuivat

5. Muuta palautetta ja kehittämisehdotuksia